Laot ós de vastelaovend


Wèt ge , minse, ’t lieëve is potdómme geine lach,
eed’ren daag mer vloeëje, jao waat hawt ge den gedach ?
Belastinge en riekeninge vleegen in d’n bös,
boetes, formeleere, nae ze gieëve diech gein rös !
Daoróm pakke w’ós dri-j daag van zalig gelök,
den hange wieë daen ambetante waereld oppe rögk…


Refrein :
Gieëf Jeezeke ze deil, gieëf de kuning ze paart,
mer laot ós de vastelaovend !
Ed’ren daag goeën wieë wèrke, we veuge ós braaf
mer laot ós de vastelaovend !
Dri-j daag mót iech zènge, ’t is sterker as miech,
Dri-j daag mót iech sprènge en dans iech gaer mèt diech,
dus
Gieëf Jeezeke ze deil, gieëf de kuning ze paart,
mer laot ós de vastelaovend !Wèt ge , minse, ’t lieëve is potdómme geine lach,
eed’ren daag diejeete, jao waat hawt ge den gedach ?
Want ederein mót slanker en fitter kónne zeen,
jao, ederein wilt sjoeëner as z’nen eige speegel zeen!
Daoróm veere we dri-j daag en we stèlle ós te ki-jk,
want in de vastelaovendspeegel zeen we allemaol geli-jk!

Refrein

Teevee, cómputer, skie-je, wirke … alles haet z’nnen ti-jd,
mer ós Limburgs vastelaovesfieës wil iech vuur gei geld kwi-jt…
dus:

Refrein


Carnavalissima 2008


(C) HHW - Alle rechten voorbehouden

Dit blaad aafprinte