Belówster ooze Carnavals-schlagers

leedjes-galleri-j

Lieër ooze Mezeiker leedsjes !!!
eine tik op het hoesje en gieëe kri-jgt teks en muzi-jk.

Het begin van al ooze Mezeiker leedjes is eigelik het ós alom bekend en bemind "Limburgs volksleed".
Ouch dit kènt gieë hi-j huure en oefene zoeëdet gieë dit volgende kieër ówt volle borst kènt mètzènge.

Het Limburgs Volkslied

Lied dateert uit 1909.

Tekst:
G. Krekelberg.
Muziek:
H. Tijssen.

Sterk es Eik

Lied dateert uit ????.

Tekst:
Paul. Nabben.
Muziek:
H. Verhagen,
Tejo Klerkx

Leef Serzjentsje

Lied dateert uit 1985.

Tekst:
Muziek:

Laot ós de vastelaovend

Lied dateert uit 2007.

Tekst:
Baer & Wiel.
Muziek:
Baer & Wiel.

Jamaica Carnaval

Lied dateert uit 2008.

Tekst:
Baer & Wiel.
Muziek:
Baer & Wiel.

Mèt Carneval, den gaon iech ówt

Lied dateert uit 2009.

Tekst:
Bart Verhulst.
Muziek:
Bart Verhulstl.

Van Joeplala !

Lied dateert uit 2010.

Tekst:
Baer & Wiel.
Muziek:
Baer & Wiel.

In karnaval zit alles

Lied dateert uit 2011.

Tekst:
Baer & Wiel.
Muziek:
Baer & Wiel.

Pówpverleef

Lied dateert uit 2012.

Tekst:
Baer & Wiel.
Muziek:
Baer & Wiel.