Oeëpening van ós Vastelaovessezówn

Gezieën het sukses van “Zèngentaere oppe Mert” vurig sezówn, höbbe wieë het good gevónge óm ein kombinasie van beide evenemente te doon : wi-j in väöl anger groeëte carnavalsstaej, hawte wieë nów de oeëpening op 11 november, óm 11.11 ore op de Mert van Mezeik !
Nao ei kort offisjeel gedeilte, zulle alle groeëte Mezeiker artiste vuur uch oppe bühne stoeën : z. h. Oppernów, Wiel & Baer, JimmyKe, de Hubertjeukes, J.P. Gielen, de Romeleo’s, enz. enz. En dit natuerlik in ein verwèrmde tent mèt ein drènkske en ein hepke, aan zeer demokratisse pri-jze (1,25 € vuur ein pint of fris, en 2,50 € vuur ei Zelziaans hepke).
Kortóm wille wieë der gaer eine sjoeëne en gezelligen daag van make mèt en vuur Mezeiker carnavaliste ! “Iech haw van Mezeik” !
Wieë hoeëpe uch mèt hieël väöl carnavaliste te zeen op 11 – 11 oppe Mert.